Estaños en Catalunya

Categoria de la massa d’aigua segons la Agencia Catalana del Agua


NATURALITA: Naturalitat de la massa d’aigua (Natural, fortament modificada).

• TIPUS_ACA: Tipologia segons l’ACA.
• TIPUS_IPH: Tipologia segons IPH Orden ARM/2656/2008.
• CATEGORY: Categoria IMPRESS (transició, llac)
• PROT_D: Protecció per captació aigua consum humà
• PROT_E_ULA: Protecció per espècies per interès econòmic: angula.
• PROT_R_B: Protecció per usos recreatius: bany.
• PROT_SEN: Protecció per zones sensibles.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_S: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_S_LLU: Protecció per espècies autòctones: llúdriga.
• PROT_S_F_S: Protecció per espècies autòctones: fartet i samaruc.
• PROT_S_BIT: Protecció per espècies autòctones: bitó.
• REFERENCE: Massa d’aigua de referència
• DAM: Es troba represat?
• NUMLAKE_AR: Àrea (ha).
• NUMCATCH_A: Àrea que drena la massa d’aigua (ha).
• NUMALT: Altitud (m).

Map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 40 items - we are only displaying the first 20 below
 • Airoto
 • Certascan
 • Contraix
 • Cubieso
 • Eixerola
 • Estany de Basturs
 • Estany de Montcortès
 • Estanys de Banyoles
 • Fons
 • Garrabea
 • Gento
 • Gerber
 • Gola
 • Gran del Pessó
 • Llebreta
 • Long de Liat
 • Major de Colomèrs
 • Major de Major de Saboredo
 • Major de la Gallina
 • Mangades

Something wrong with this information? Report errors here.